De Kapstok Leerwerktrajecten

De Kapstok Leerwerktrajecten maakt deel uit van Attendiz. Attendiz verzorgt met circa 25 scholen, (voortgezet) speciaal onderwijs van A tot Z en ambulante begeleiding aan kinderen met een extra zorgvraag in Twente en de Achterhoek.

De Kapstok heeft voor moeilijk bemiddelbare jongeren een onderwijsprogramma ontwikkeld dat uitgevoerd wordt in goed geoutilleerde leerwerkplaatsen. Dit zijn professioneel opgezette "bedrijven" in Hengelo, Enschede, Markelo, Oldenzaal en Almelo. De deelnemers kunnen gezien de inrichting en opzet en in het bijzonder de benadering worden gezien als werknemers die een arbeidsoriëntatie, beroepsscholing of arbeidstraining volgen.

De Kapstok biedt de jongeren door middel van de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg de mogelijkheid om zich technische en sociale vaardigheden eigen te maken en werkervaring op te doen. Tijdens het traject wordt ook gewerkt aan een oplossing van de persoonlijke problematiek, waaronder het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen. Hierdoor zullen zij in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces, of weer gemotiveerd zijn onderwijs of een opleiding te volgen.

Na de arbeidstraining/scholing verzorgt het leerwerktraject De Opstap de uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vervolgtraject. Met het verder ontwikkelen en uitvoeren van deze arbeidsmarktgerichte leerweg wil De Kapstok in heel Twente moeilijk bemiddelbare jongeren zo optimaal mogelijk voorbereiden op een werksituatie of een vervolgtraject. In beginsel zijn dat jongeren met een zogenaamde cluster IV indicatie.

De manier waarop het onderwijsleerprogramma en de arbeidstraining bij De Kapstok georganiseerd is brengt extra kosten met zich mee. De Kapstok biedt daarom ook trajecten aan voor organisaties als UWV en de omliggende gemeentes. Door het verbreden van de doelgroep kan De Kapstok meer differentiëren in het aanbod en intensiever samenwerken met netwerkpartners.

Missie, Visie, Strategie en Doelstelling

Missie

De Kapstok wil de deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.
Middels een individueel, praktijkgerichte en veelal bedrijfsmatige aanpak leiden we de deelnemers toe naar een passende plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt of in het (regulier) vervolgonderwijs. Indien dit niet haalbaar blijkt voor de deelnemer zoekt De Kapstok een ander passend vervolgtraject.
De Kapstok vindt samenwerking met instanties als (jeugd)hulpverlening, UWV, gemeenten en andere betrokkenen hierin belangrijk en noodzakelijk.

Visie

Onze doelgroep is vastgelopen binnen de reguliere maatschappelijke kaders. De kapstok kiest daarom voor een andere aanpak. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat het verminderen/wegnemen van sociaal-emotionele belemmeringen of het leren omgaan met deze belemmeringen/ beperkingen de basis is om de gedragsproblematiek naar de achtergrond te verschuiven.

Strategie

Binnen De Kapstok Leerwerktrajecten bieden we leerwerkplekken in een bedrijfsmatige setting. We hanteren een individuele aanpak. Middels branchegerichte cursussen en opleidingen verwerven de deelnemers competenties waarmee ze zich kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. We bieden onderwijs op maat waarbij we, indien mogelijk, certificeren en diplomeren.
De Kapstok moet voldoen aan de eisen van OC&W en wil daarnaast tegemoet komen aan de behoeften van UWV, gemeenten en hulpverlening. Daarom biedt De Kapstok waar mogelijk een doorlopend aanbod om zowel aansluiting te vinden bij vervolgonderwijs als bij de arbeidsmarkt. Onze bedrijfsmatige activiteiten maken het noodzakelijk dat we in de begeleiding en bedrijfsvoering richting arbeidsmarkt niet uitgaan van de onderwijstijden. We sluiten zo nauw mogelijk aan bij de branches gerelateerde werktijden. Daarmee voldoen we ook aan voorwaarden of vraag van UWV, gemeenten en hulpverlening. De Kapstok Leerwerktrajecten wil in Twente de arbeidsmarkt gerichte leerweg verder ontwikkelen en uitvoeren.

Doelstelling

  • Arbeidservaring opdoen
  • Beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden opdoen
  • Motivatie vergroten
  • Positieve schoolervaringen opdoen
  • Sociale vaardigheden verwerven
  • Zelfvertrouwen vergroten
  • Deelnemers afleveren met certificaten en/of diploma´s

 

Mijn kind naar een school van Attendiz

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Dat betekent grote veranderingen, ook bij de plaatsing van nieuwe leerlingen op onze school of een andere school. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden, onze school ook. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Aanmelden van de leerling

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

  1. Via de school waar de leerling nu is ingeschreven;
  2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is;
  3. Wanneer de leerling nog niet is ingeschreven op een school, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze school (info@dekapstok.nl ). Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding van de leerling, zo mogelijk op onze school.

Plaatsing van de leerling - Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt zo'n TLV af. Onze school maakt deel uit van SWV 23-02 PO (www.swv2302.nl) / SWV 23-02 VO (www.vo2302.nl) / SWV 23-01 PO (www.swv-twentenoord.nl) / SWV 23-01 VO (www.swv2301.nl). Het samenwerkingsverband dient tevens een TLV af te geven bij de overgang naar een andere school voor S(B)O of naar het VSO.

Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een TLV van het samenwerkingsverband nodig. Op basis van de aangeleverde stukken en een inventarisatie van de onderwijs- en ondersteunings-behoefte van de leerling geeft een speciale commissie van het samenwerkingsverband een TLV af voor een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt doorgaans binnen 10 weken. In de TLV staat ook welke bekostigingscategorie van toepassing is en wat de duur is van het onderwijsarrangement. De interne begeleider, zorgcoördinator of directeur van onze school kan u hier meer over vertellen.

Wanneer is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig?

Wanneer uw kind in een residentiële instelling verblijft (of in dagbehandeling is), bijvoorbeeld bij Ambiq, Karakter, Jarabee of Revalidatiecentrum Het Roessingh, kan uw kind via een residentiële plaatsing terecht bij ons op school. Een toelaatbaarheidsverklaring is dan niet nodig. Neemt u in dit geval contact op met onze school.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl. Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neem dan contact met ons op per telefoon (074-2503890) of per mail (info@dekapstok.nl ). Wij staan u graag te woord!

Kapstokgids

De Kapstokgids is een gids voor ouders en verzorgers met uitgebreide informatie over allerlei relevante onderwerpen.
U kunt de kapstokgids hieronder downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Download de Kapstokgids 2015-2016(.pdf)

Schoolplan

Het Schoolplan 2012 - 2016 bevat het schoolwerkplan voor de periode 2012 - 2016. Het bevat uitgebreide informatie over missie, visie en organisatie van de Kapstok.
U kunt het Schoolplan hieronder bekijken of downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Download het Schoolplan(.pdf)(Let op 4 MB)

Downloads

In dit gedeelte vind u diverse downloads. Alle documenten zijn pdf-documenten. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk.

Schoolondersteuningsprofiel

Download hier het schoolondersteuningsprofiel

Verlof

Voor leerlingen die onder de leerplichtwet vallen gelden bepaalde verlofregelingen. Officiële regels staan in het document Verlofregeling.
Download de Verlofregeling

Organisatie

De Kapstok is georganiseerd in een viertal groepen waar elk weer meerdere leerwerktrajecten en/of opleidingen onder vallen.
Hieronder ziet u een schema van de organisatie. (Klik voor een grotere weergave in een apart venster). U kunt het schema ook downloaden (.pdf)

organisatieschema

Medezeggenschap

De MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de MR het recht om het bestuur en de directie van advies te voorzien

Doel

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met de, directie, personeel en ouders nodig.

Samenstelling MR

De MR van de Kapstok bestaat uit vier personeelsleden en twee ouders. Mocht je meer willen weten over de MR of over eventuele vacatures dan kun je contact opnemen met Arjan Brink.

Resultaten De Kapstok

In onderstaande bestanden kunt u de resultaten van schooljaar 2013-2014 vinden.
U kunt de resultaten hieronder downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Resultaten en Opbrengsten werkgroep 19-08-2014(.pdf)

2014-08-22 Schooljaar 2013-2014 Ivio en branche-opleiding(.pdf)

Uitstroom Grafieken 2013-2014 Totaal(.pdf)

Uitstroom Grafieken 2013-2014 Individueel(.pdf)

Opbrengsten de kapstok(.pdf)

Het team van De Kapstok

De Kapstok algemeen

Leo Lammerink, algemeen directeur
José Hampsink, secretaresse
Mariëtte Schulten, secretaresse
Marjon Geelen, secretaresse
Irene Tinsel, schoolmaatschappelijk werker en coördinator meidenactiviteiten
Tiny Weel, brugfunctionaris ROC-De Kapstok

Afdeling Techniek

Sandy de Munck Mortier, directeur/orthopedagoog
José Hampsink, secretaresse
Mariëtte Schulten, secretaresse
Marjon Geelen, financiële administratie
Irene Tinsel, schoolmaatschappelijk werker
Rinie de Groot, psychodiagnostisch medewerker
Paul Bäumer, Psycho Motorisch Therapeut

De Bako

Erik de Vries, coördinator
Nick van Dijk

De Basis

Coen Groeneveld, coördinator
Marleen van Duuren
Paul Bämer
Gernand Zandman

De Koppeling

Hans Spanjer, coördinator
Henny Rijke
Jan Willem Wessels
Ernst Wissink

Autoclean

Rob Kroeze, coördinator
Bastiaan Jansen
Paul Bäumer
Gerald ten Buuren
Paul Bämer

De Helling

Rene Weggen, coördinator
Martin Snippert
Ben Speerstra
Uwe Widow

Afdeling Dienstverlening

Hans Kieft, directeur
Marije Neijs, orthopedagoog

Hotel Cafe Restaurant 't Tuindorp

Ad Bouwens
Hans Lankamp
Jeroen van Raaij
Jannie Pekkeriet
John Grunder
Michael Kruithof
Gerard Meijer
Willie Vos
Nico Stroes
Astrid Kleizen

De Bakkerij

Chris Oostendorp

Verzorging

Joki Wevers
Monic Slotman
Lidie de Koning
Ellen Bos

De Stijgbeugel

Wendy Blokhuis, coördinator
Dzanan Visser

Erve Olde Meule

Thyrza Hylkema
Nico Stroes
Marjolein Mars
Martine Marsman

Arbeidstraining, Trajectbegeleiding, Jobcoaching.

De Opstap

Willem von Piekartz, coördinator
Jo-Ann Bos
Chantal Derksen
Esther van Gils
Leo Rozemuller
Ad Bouwens
Herry Wevers
William te Pas
Marco Kokenberg
Gerard Bakker
Ilon Hommels
Marleen van Duuren
Hans Jongman
Pieter van Gool
Martin Goossenshuis
Irna Rödel
Raymond Wegdam
Jolande Peper
Sophia Kiel
Tanja Sokolovic

De Schoone Zaak

Irna Rödel

De Werkplaats

Willem Broers
Jan Haarhuis
Raymond Moorman
Willem Liem

MOTA

Gerard Groeneweg, directeur
Raymond Hammink, directeur
Nelleke Ruijter, orthopedagoog
Rinie de Groot, psycho-diagnostisch medewerker
Kirsten Velthuis, psycho-diagnostisch medewerker
Mariëtte van Aken, psycho-diagnostisch medewerker

Heftruck

Gerrit Westenberg

Facilitair, zelfredzaamheid

Fenny Aalderink
Diannne Schuldink

Metaal

Ronnie Njoo
Henk Oost

Industrie/Webprint

Max Spekking

Repro

Jos Bulthuis

Webdesign

Bob Botter

Hout

Gerard Vaalt
Wouter Wilmink

Theorie

Josien Swart
Jan Everlo
Frans Loohuis
Marije Vinke

Groen

Hubert Rickhoff
Reinier Feddema
Bas ter Meer
Fred Geerdink

ICT

Jan Hilbrink
Every Martijn

Keuken

Wojtek Aleksandrzak
Theo Braakhuis

Administratie

Rob Kalter

Zorg

Josien Swart

Montage

Arjan Fokkert

Installatietechniek (Electro)

René Zonder
Peter ten Wolde

Autotechniek

Mathijs van den Nieuwboer

Kapstok Kit

Every Martijn
Henri Lankheet
Wil Vleugels

Afdeling De Passage

Marleen Keller, adjunct-directeur
Wilma Krol, orthopedagoog
Marjon Geelen, secretaresse
Hester Tempert, psycho-diagnostisch medewerker
Anita Wisseborn, kantinemedewerkster

School

Gea Romate
Gea van Berkum
Gerard Schepers
Hans Feenstra

De Passant

Gea Romate
Gea van Berkum

de Pastinaak

Martin Jeurlink

de Paspen

Emil Molzer

de Sluitsteen

Jan Haasewinkel

De Groene Hoeve

Gerard Schepers
Arie Geerts

Fotogallery

 

SOM-Traject

Veel jongeren weten na hun VMBO of VSO nog niet wat ze willen worden. Hierdoor starten ze soms ondoordacht aan een opleiding, waarvan na enkele maanden blijkt dat dit niet bij hen past. De motivatie neemt af, deelnemers komen vaak thuis te zitten, wat hun gedrag en toekomstperspectief niet ten goede komt.

Binnen De Kapstok bieden we op De Bako een speciaal traject aan, voor jongeren die het even niet meer weten: Het SOM-Traject, wat staat voor Sociale vaardigheden, Oriëntatie en Motivatie.

Het SOM-traject het een eigen website: www.dekapstok.nl/som/

De Kapstok Leerwerktrajecten

Deldenerstraat 59
7551 AC, Hengelo
Tel: (074) 2503890
Fax: (074) 2428703
info@dekapstok.nl

hoofdkantoor de kapstok