De Kapstok Leerwerktrajecten

De Kapstok Leerwerktrajecten maakt deel uit van Attendiz. Attendiz verzorgt met circa 25 scholen, (voortgezet) speciaal onderwijs van A tot Z en ambulante begeleiding aan kinderen met een extra zorgvraag in Twente en de Achterhoek.

De Kapstok heeft voor moeilijk bemiddelbare jongeren een onderwijsprogramma ontwikkeld dat uitgevoerd wordt in goed geoutilleerde leerwerkplaatsen. Dit zijn professioneel opgezette "bedrijven" in Hengelo, Enschede, Markelo, Oldenzaal en Almelo. De deelnemers kunnen gezien de inrichting en opzet en in het bijzonder de benadering worden gezien als werknemers die een arbeidsoriëntatie, beroepsscholing of arbeidstraining volgen.

De Kapstok biedt de jongeren door middel van de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg de mogelijkheid om zich technische en sociale vaardigheden eigen te maken en werkervaring op te doen. Tijdens het traject wordt ook gewerkt aan een oplossing van de persoonlijke problematiek, waaronder het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen. Hierdoor zullen zij in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces, of weer gemotiveerd zijn onderwijs of een opleiding te volgen.

Na de arbeidstraining/scholing verzorgt het leerwerktraject De Opstap de uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vervolgtraject. Met het verder ontwikkelen en uitvoeren van deze arbeidsmarktgerichte leerweg wil De Kapstok in heel Twente moeilijk bemiddelbare jongeren zo optimaal mogelijk voorbereiden op een werksituatie of een vervolgtraject. In beginsel zijn dat jongeren met een zogenaamde cluster IV indicatie.

De manier waarop het onderwijsleerprogramma en de arbeidstraining bij De Kapstok georganiseerd is brengt extra kosten met zich mee. De Kapstok biedt daarom ook trajecten aan voor organisaties als UWV en de omliggende gemeentes. Door het verbreden van de doelgroep kan De Kapstok meer differentiëren in het aanbod en intensiever samenwerken met netwerkpartners.

Missie, Visie, Strategie en Doelstelling

Missie

De Kapstok wil de deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.
Middels een individueel, praktijkgerichte en veelal bedrijfsmatige aanpak leiden we de deelnemers toe naar een passende plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt of in het (regulier) vervolgonderwijs. Indien dit niet haalbaar blijkt voor de deelnemer zoekt De Kapstok een ander passend vervolgtraject.
De Kapstok vindt samenwerking met instanties als (jeugd)hulpverlening, UWV, gemeenten en andere betrokkenen hierin belangrijk en noodzakelijk.

Visie

Onze doelgroep is vastgelopen binnen de reguliere maatschappelijke kaders. De kapstok kiest daarom voor een andere aanpak. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat het verminderen/wegnemen van sociaal-emotionele belemmeringen of het leren omgaan met deze belemmeringen/ beperkingen de basis is om de gedragsproblematiek naar de achtergrond te verschuiven.

Strategie

Binnen De Kapstok Leerwerktrajecten bieden we leerwerkplekken in een bedrijfsmatige setting. We hanteren een individuele aanpak. Middels branchegerichte cursussen en opleidingen verwerven de deelnemers competenties waarmee ze zich kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. We bieden onderwijs op maat waarbij we, indien mogelijk, certificeren en diplomeren.
De Kapstok moet voldoen aan de eisen van OC&W en wil daarnaast tegemoet komen aan de behoeften van UWV, gemeenten en hulpverlening. Daarom biedt De Kapstok waar mogelijk een doorlopend aanbod om zowel aansluiting te vinden bij vervolgonderwijs als bij de arbeidsmarkt. Onze bedrijfsmatige activiteiten maken het noodzakelijk dat we in de begeleiding en bedrijfsvoering richting arbeidsmarkt niet uitgaan van de onderwijstijden. We sluiten zo nauw mogelijk aan bij de branches gerelateerde werktijden. Daarmee voldoen we ook aan voorwaarden of vraag van UWV, gemeenten en hulpverlening. De Kapstok Leerwerktrajecten wil in Twente de arbeidsmarkt gerichte leerweg verder ontwikkelen en uitvoeren.

Doelstelling

 • Arbeidservaring opdoen
 • Beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden opdoen
 • Motivatie vergroten
 • Positieve schoolervaringen opdoen
 • Sociale vaardigheden verwerven
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Leren omgaan met een beperking
 • Deelnemers afleveren met certificaten en/of diploma’s

 

Aanmelden

Toelatingscriteria

Leerlingen zijn in het bezit van een indicatie voor een cluster IV school, afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling (CvI);

 • Leerlingen zijn toelaatbaar vanaf hun 15e jaar;
 • Primair is de gedragsproblematiek: sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen, -achterstanden, -stoornissen en/ of psychiatrische stoornissen;
 • De problematiek belemmert / bedreigt de persoonsontwikkeling en of de opvoedingssituatie;
 • De problematiek heeft die vormen aangenomen dat de leerling binnen andere vormen van onderwijs niet op de plaats is.

Gedragsproblemen kunnen zich in allerlei gradaties voordoen, vaak gaat het om een combinatie van de volgende problemen:

Internaliserende problematiek:

 • Werkhoudingproblemen, gebrek aan motivatie;
 • Onveiligheid, faalangst;
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, zwak zelfbeeld.

Externaliserende problematiek:

 • Criminele activiteiten/contacten met justitie/politie;
 • ADHD;
 • Oppositioneel opstandig gedrag;
 • Antisociale gedragsstoornissen;
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen, PDD-NOS;
 • Andere psychische stoornissen.

Intake-procedure

Leerlingen kunnen door derden (gezinsvoogd, ouders, vorige school, etc.) aangemeld worden bij één van de coördinatoren leerlingenzorg. De coördinator maakt vervolgens een afspraak met de betreffende afdeling voor een intakegesprek, waarbij de leerling en de aanmelder aanwezig zijn. Naar aanleiding van de toelatingscriteria wordt de leerling al dan niet aangenomen. Een psychologisch onderzoek om de problematiek helder te krijgen kan deel uit maken van de intakeprocedure (wanneer De Kapstok over voldoende gegevens beschikt, is een psychologisch onderzoek niet nodig). De trajectcoördinator is verantwoordelijk voor de aanmelding van de zogenaamde nietreguliere leerlingen. Dit zijn deelnemers die niet voldoen aan de criteria voor cluster IV leerlingen. De bekostiging voor deze deelnemers wordt via een inkooptraject (met bijv. SZW of UWV) geregeld.

Privacy

Bij aanmelding op De Kapstok Leerwerktrajecten geven ouders toestemming voor het toesturen van informatie naar het CvI van het REC Oost Nederland. Binnen de Kapstok werken de zogenaamde basis geregistreerde orthopedagogen, een orthopedagoog generalist NVO, psychodiagnostisch medewerkers, en psychologisch assistenten die allen (geheel of gedeeltelijk) psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren. De wet op de privacy geeft aan dat alles in vertrouwelijke relatie verkregen informatie onder geheimhouding valt (WvSr art. 272). De Kapstok is van mening dat alle informatie op school of uit onderzoek verkregen in het belang van de individuele leerling besproken kan worden in de Commissie van Begeleiding en de leerlingenbespreking. Wanneer de jongeren en ouders kiezen voor een traject op De Kapstok gaan zij hier automatisch mee akkoord. Wanneer ouders hier niet mee akkoord gaan, dan kunnen ze hier schriftelijk bezwaar tegen aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.

Kapstokgids

De Kapstokgids is een gids voor ouders en verzorgers met uitgebreide informatie over allerlei relevante onderwerpen.
U kunt de kapstokgids hieronder downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Download de Kapstokgids 2015-2016(.pdf)

Schoolplan

Het Schoolplan 2012 - 2016 bevat het schoolwerkplan voor de periode 2012 - 2016. Het bevat uitgebreide informatie over missie, visie en organisatie van de Kapstok.
U kunt het Schoolplan hieronder bekijken of downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Download het Schoolplan(.pdf)(Let op 4 MB)

Vakanties

Herfstvakantie 19-10-2015 tot en met 23-10-2015
Kerstvakantie 21-12-2015 tot en met 01-01-2016
Voorjaarsvakantie 29-02-2016 tot en met 04-03-2016
Pasen 25-3-2016 tot en met 28-03-2016
Koningsdag en extra vrije dagen 25-04-2016 tot en met 29-04-2016
Meivakantie/Hemelvaart 02-05-2016 tot en met 06-05-2016
Pinksteren 16-05-2016
Zomervakantie 18-07-2016 tot en met 26-08-2016

Studiedagen personeel:

- Maandag 21 september 2015
- Maandag 26 oktober 2015
- Maandag 15 februari 2016
- Donderdag 24 maart 2016
- Dinsdag 19 april 2016

Personeelsdagen

20-05-2016 en 15-07-2016

Organisatie

De Kapstok is georganiseerd in een viertal groepen waar elk weer meerdere leerwerktrajecten en/of opleidingen onder vallen.
Hieronder ziet u een schema van de organisatie. (Klik voor een grotere weergave in een apart venster). U kunt het schema ook downloaden (.pdf)

organisatieschema

Medezeggenschap

De MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de MR het recht om het bestuur en de directie van advies te voorzien

Doel

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met de, directie, personeel en ouders nodig.

Samenstelling MR

De MR van de Kapstok bestaat uit vier personeelsleden en twee ouders. Mocht je meer willen weten over de MR of over eventuele vacatures dan kun je contact opnemen met Arjan Brink.

Resultaten De Kapstok

In onderstaande bestanden kunt u de resultaten van schooljaar 2013-2014 vinden.
U kunt de resultaten hieronder downloaden. Het gratis programma Adobe Reader is hiervoor noodzakelijk

Resultaten en Opbrengsten de Kapstok VSO(.pdf)

Resultaten en Opbrengsten de Kapstok VSO 2014-2015(.pdf)

Uitstroom Grafieken 2014-2015 Totaal.pdf(.pdf)

Uitstroom Grafieken 2014-2015 Individueel(.pdf)

Resultaten Schooljaar 2014-2015 Ivio en branche-opleiding (.pdf)

Het team van De Kapstok

De Kapstok algemeen

Leo Lammerink, algemeen directeur
José Hampsink, secretaresse
Mariëtte Schulten, secretaresse
Marjon Geelen, secretaresse
Irene Tinsel, schoolmaatschappelijk werker en coördinator meidenactiviteiten
Rinie de Groot, psychodiagnostisch medewerker
Marjan Tuut, gedragswetenschapper

Afdeling Techniek

Sandy de Munck Mortier, directeur/orthopedagoog
José Hampsink, secretaresse
Mariëtte Schulten, secretaresse
Marjon Geelen, financiële administratie
Irene Tinsel, schoolmaatschappelijk werker
Rinie de Groot, psychodiagnostisch medewerker
Paul Bäumer, Psycho Motorisch Therapeut

De Bako

Erik de Vries, coördinator
Ernst Wissink
Loes Nolten
Nick van Dijk / Locatie De Bako Gieterij

De Basis

Coen Groeneveld, coördinator
Gernand Zandman
Manoj Biharie
Marleen van Duuren

De Koppeling

Hans Spanjer, coördinator
Henny Rijke
Loes Nolten

Autoclean

Rob Kroeze, coördinator
Bastiaan Jansen
Paul Bäumer
Gerald ten Buuren
Paul Bämer

De Helling

Rene Weggen, coördinator
Ben Speerstra
Uwe Widow
Jan van Hemert

Afdeling Dienstverlening

Thyrza Hylkema, directeur
Marije Neijs en Marian Tuut, gedragswetenschappers

Hotel Cafe Restaurant 't Tuindorp

Ad Bouwens
Hans Lankamp
Jeroen van Raaij
Jannie Pekkeriet
John Grunder
Michael Kruithof
Gerard Meijer
Willie Vos
Nico Stroes

De Bakkerij

Chris Oostendorp

Verzorging

Joki Wevers
Monic Slotman
Lidie de Koning

De Stijgbeugel

Wendy Blokhuis, coördinator
Dzanan Visser

Erve Olde Meule

Thyrza Hylkema
Bartha Meinderts
Anne Kolthoff
Nico Stroes
Marjolein Mars
Martine Marsman
Rachel Scheurwater

Arbeidstraining, Trajectbegeleiding, Jobcoaching.

Het team van de afdeling arbeidstraining

Willem von Piekartz, coördinator
José Hampsink, secretaresse
Mariëtte Schulten, secretaresse
Marjon Geelen, financiële administratie
Marije Neijs, orthopedagoog

De Opstap

Martin Gosenshuis
Willem Broers
Tanja Sokolovic
Jolande Peper
Sophia Kiel
Jokie Wevers
Ad Bouwens
William te Pas
Ilon Hommels
Marleen van Duuren
Marco Kokenberg
Gerard Bakker
Chantal Derksen
Esther van Gils
Jo Ann Bos

De Schoone Zaak

Irna Rödel

De Werkplaats

Leo Rozemuller
Raymond Moorman
Frans van der Burg
Jan Haarhuis
Willem Liem
Raymond Wegdam
Joki Wevers

MOTA

Gerard Groeneweg, directeur
Raymond Hammink, directeur
Nelleke Ruijter, orthopedagoog
Rinie de Groot, psychodiagnostisch medewerker
Mariëtte van Aken, psychologisch assistent
Marianne Bolsenga, secretarieel medewerker

Heftruck

Gerrit Westenberg

Facilitair, zelfredzaamheid

Fenny Aalderink
Dianne Schuldink
Melany Broers

Metaal

Ronnie Njoo
Henk Oost
Jan Willem Wessels

Autotechniek

Mathijs van den Nieuwboer

Repro

Jos Bulthuis

Webdesign

Bob Botter

Theorie

Josien Swart
Jan Everlo
Frans Loohuis
Marije Vinke

Groen

Reinier Feddema
Bas ter Meer
Arjan Fokkert

Hout

Gerard Vaalt
Wouter Wilmink
Arjan Brinks

ICT

Every Martijn
Peter ten Wolde

Keuken

Jan van de Berg
Hendrie Schoenmaker
Dianne Schuldink
Nico Stroes
Willie Vos

Administratie

Rob Kalter
Marianne Bolsenga

Elektro

René Zonder
Peter ten Wolde

Stagetraining

Max Spekking
Jan Wiegink

Zorg

Josien Swart

Afdeling De Passage

Algemeen

Hans Kieft, Directeur
Wilma Krol-Dulfer, (vervangster Ellen Bos), Orthopedagoog
Hester Tempert-de Bruyn, Diagnostisch medewerker
Marjon Geelen-Tichelaar, Secretaresse
Anita Wisseborn, Kantinemedewerkster

De Passage school voor VSO

Gea Romate
Gea van Berkum
Gerard Schepers
Hans Feenstra

De Passant

Gea Romate
Gea van Berkum

de Pastinaak

Martin Jeurlink

de Paspen

Emil Molzer

de Sluitsteen

Jan Haasewinkel

De Groene Hoeve

Gerard Schepers
Arie Geerts

Stage Volgsysteem

Voor de leerlingen die stage lopen via de Kapstok maken wij gebruik van een online stagevolgsysteem. Leerlingen, ouders, werkgevers en docenten kunnen inloggen om vorderingen te bekijken.

Log in op het stagevolgesysteem

Fotogallery

 

De Kapstok Leerwerktrajecten

Deldenerstraat 59
7551 AC, Hengelo
Tel: (074) 2503890
Fax: (074) 2428703
info.dekapstok@attendiz.nl

hoofdkantoor de kapstok